托管式辅导班

  小初高名师课堂

  各年级提高班

  托管式辅导

  小初高名师课堂

  各年级提高班

  三字经

                              (点击文字查看详细全句解释)

  rén zhī chū

  xìng běn shàn

  xìng xiāng jìn

  xí xiāng yuǎn


  gǒu bú jiào

  xìng nǎi qiān

  jiào zhī dào

  guì yǐ zhuān


  xī mèng mǔ

  zé lín chǔ

  zǐ bù xué

  duàn jī zhù


  dòu yān shān

  yǒu yì fāng

  jiāo wǔ zǐ

  míng jù yáng


  yǎng bú jiào

  fù zhī guò

  jiào bù yán

  shī zhī duò


  zǐ bù xué

  fēi suǒ yí

  yòu bù xué

  lǎo hé wéi


  yù bù zhuó

  bù chéng qì

  rén bù xué

  bù zhī yì


  wéi rén zǐ

  fāng shào shí

  qīn shī yǒu

  xí lǐ yí


  xiāng jiǔ líng

  néng wēn xí

  xiào yú qīn

  suǒ dāng zhí


  róng sì suì

  néng ràng lí

  dì yú zhǎng

  yí xiān zhī


  shǒu xiào tì

  cì jiàn wén

  zhī mǒu shù

  shí mǒu wén


  yī ér shí

  shí ér bǎi

  bǎi ér qiān

  qiān ér wàn


  sān cái zhě

  tiān dì rén

  sān guāng zhě

  rì yuè xīng


  sān gāng zhě

  jūn chén yì

  fù zǐn

  fū fù shùn


  yuē chūn xià

  yuē qiū dōng

  cǐ sì shí

  yùn bù qióng


  yuē nán běi

  yuē xī dōng

  cǐ sì fāng

  yìng hū zhōng

  西


  yuē shuǐ huǒ

  mù jīn tǔ

  cǐ wǔ háng

  běn hū shù


  shí gān zhě

  jiǎ zhì guǐ

  shí èr zhī

  zǐ zhì hài


  yuē huáng dàov

  rì suǒ chánv

  yuē chì dào

  dāng zhōng quán


  chì dào xià

  wēn nuǎn jí

  wǒ zhōng huá

  zài dōng běi


  hán yù jūn

  shuāng lù gǎi

  yòu gāo yuán

  zuǒ dà hǎi


  yuē jiāng hé

  yuē huái jì

  cǐ sì dú

  shuǐ zhī jì


  yuē dài huá

  sōng héng héng

  cǐ wǔ yuè

  shān zhī míng


  gǔ jiǔ zhōu

  jīn gǎi zhì

  chēng xíng shěng

  sān shí wǔ


  yuē shì nóng

  yuē gōng shāng

  cǐ sì mín

  guó zhī liáng


  yuē rén yì

  lǐ zhì xìn

  cǐ wǔ cháng

  bù róng wěn


  dì suǒ shēng

  yǒu cǎo mù

  cǐ zhí wù

  biàn shuǐ lù


  yǒu chóng yú

  yǒu niǎo shòu

  cǐ dòng wù

  néng fēi zǒu


  dào liáng shū

  mài shǔ jì

  cǐ liù gǔ

  rén suǒ shí


  mǎ niú yáng

  jī quǎn shǐ

  cǐ liù chù

  rén suǒ sì


  yuē xǐ nù

  yuē āi jù

  ài wù yù

  qī qíng jù


  qīng chì huáng

  jí hēi bái

  cǐ wǔ sè

  mù suǒ shí


  suān kǔn

  jí xīn xián

  cǐ wǔi

  kǒu suǒn


  shān jiāo xiāng

  jí xīng xiǔ

  cǐ wǔ xiù

  bí suǒ xiù


  páo tǔ gé

  mù shí jīn

  yǔ sī zhú

  nǎi bā yīn


  yuē píng shǎng

  yuē qù rù

  cǐ sì shēng

  yí tiáo xié


  gāo zēng zǔ

  fù ér shēn

  shēn ér zǐ

  zǐ ér sūn


  zì zǐn

  zhì xuán zēng

  nǎi jiǔ zú

  rén zhī lún


  fù zǐ ēn

  fū fù cóng

  xiōng zé yǒu

  dì zé gōng


  zhǎng yòu xù

  yǒu yǔ péng

  jūn zé jìng

  chén zé zhōng


  cǐ shí yì

  rén suǒ tóng

  ng shī xù

  wù wéi bèi


  zhǎn qí shuāi

  dà xiǎo gōng

  zhì sī má

  wǔ fù zhōng


  lǐ yuè shè

  yù shū shù

  gǔ liù yì

  jīn bù jù


  wéi shū xué

  rén gòng zūn

  jì shí zì

  jiǎng shuō wén


  yǒu gǔn

  dà xiǎo zhuàn

  lì cǎo jì

  bù kě luàn


  ruò guǎng xué

  jù qí fán

  dàn lüè shuō

  néng zhī yuán

  广


  fán xùn méng

  xū jiǎng jiū

  xiáng xùn gǔ

  míng jù dòu


  wéi xué zhě

  bì yǒu chū

  xiǎo xué zhōng

  zhì sì shū


  lún yǔ zhě

  èr shí piān

  qún dì zǐ

  jì shàn yán


  mèng zǐ zhě

  qī piān zhǐ

  jiǎng dào dé

  shuō rén yì


  zuò zhōng yōng

  nǎi kǒng jí

  zhōng bù piān

  yōng bù yì


  zuò dà xué

  nǎi zēng zǐ

  zì xiū qí

  zhì píng zhì


  zhōng shū shú

  xiào jīng tōng

  rú liù jīng

  shǐ kě dú


  shī shū yì

  lǐ chūn qiū

  hào liù jīng

  dāng jiǎng qiú


  yǒu lián shān

  yǒu guī cáng

  yǒu zhōu yì

  sān yì xiáng


  yǒu diǎn mó

  yǒu xùn gào

  yǒu shì mìng

  shū zhī ào


  wǒ zhōu gōng

  zuò zhōu lǐ

  zhù liù guān

  cún zhì tǐ


  dà xiǎo dài

  zhù lǐ jì

  shù shèng yán

  lǐ yuè bèi


  yǒu guó fēng

  yǒu yǎ sòng

  hào sì shī

  dāng fěng yǒng


  shī jì wáng

  chūn qiū zuò

  yù bāo biǎn

  bié shàn è


  sān zhuàn zhě

  yǒu gōng yáng

  yǒu zuǒ shì

  yǒu gǔ liáng


  ěr yǎ zhě

  shàn biàn yán

  qiú jīng xùn

  cǐ mò xiān


  gǔ shèng zhù

  xiān xián zhuàn

  zhù shū bèi

  shí sān jīng


  zuǒ zhuàn wài

  yǒu guó yǔ

  hé qún jīng

  shù shí wǔ


  jīng jì míng

  fāng dú zǐ

  cuō qí yào

  jì qí shì


  wǔ zǐ zhě

  yǒu xún yáng

  wén zhōng zǐ

  jí lǎo zhuāng


  jīng zǐ tōng

  dú zhū shǐ

  kǎo shì xì

  zhī zhōng shǐ


  zì xī nóng

  zhì huáng dì

  hào sān huáng

  zài shàng shì


  táng yǒu yú

  hào èr dì

  xiāng yī xùn

  chēng shèng shì


  xià yǒu yǔ

  shāng yǒu tāng

  zhōu wén wǔ

  chēng sān wáng


  xià chuán zǐ

  jiā tiān xià

  sì bǎi zǎi

  qiān xià shè


  tāng fá xià

  guó hào shāng

  liù bǎi zǎi

  zhì zhòu wáng


  zhōu wǔ wáng

  shǐ zhū zhòu

  bā bǎi zǎi

  zuì cháng jiǔ


  zhōu gòng hé

  shǐ jì nián

  lì xuān yōu

  suì dōng qiān


  zhōu dào shuāi

  wáng gāng zhuì

  chěng gān gē

  shàng yóu shuì


  shǐ chūn qiū

  zhōng zhàn guó

  wǔ bà qiáng

  qī xióng chū


  yíng qín shì

  shǐ jiān bìng

  chuán èr shì

  chǔ hàn zhēng


  gāo zǔ xīng

  hàn yè jiàn

  zhì xiào píng

  wáng mǎng cuàn


  guāng wǔ xīng

  wéi dōng hàn

  sì bǎi nián

  zhōng yú xiàn


  wèi shǔ wú

  zhēng hàn dǐng

  hào sān guó

  qì liǎng jìn


  sòng qí jì

  liáng chén chéng

  wéi nán cháo

  dū jīn líng


  běi yuán wèi

  fēn dōng xī

  yǔ wén zhōu

  xīng gāo qí

  西


  dài zhì suí

  yī tǔ yǔ

  bù zài chuán

  shī tǒng xù


  táng gāo zǔ

  qǐ yì shī

  chú suí luàn

  chuàng guó jī


  èr shí chuán

  sān bǎi zǎi

  liáng miè zhī

  guó nǎi gǎi


  liáng táng jìn

  jí hàn zhōu

  chēng wǔi

  jiē yǒu yóu


  zhào sòng xīng

  shòu zhōu shàn

  shí bā chuán

  nán běi hùn


  liáo yǔn

  jiē chēng dì

  yuán miè jīn

  jué sòng shì


  yú tú guǎng

  chāo qián dài

  jiǔ shí nián

  guó zuò fèi

  广


  dài chéng zǔ

  qiān yān jīng

  shí liù shì

  zhì chóng zhēn


  quán yān sì

  kòu rú lín

  lǐ chuǎng chū

  shén qì fén


  qīng shì zǔ

  yīng jǐng mìng

  jìng sì fāng

  kè dà dìng


  yóu kāng yōng

  lì qián jiā

  mín ān fù

  zhì jì kuā


  dào xián jiān

  biàn luàn qǐ

  shǐ yīng fǎ

  rǎo dū bǐ


  tóng guāng hòu

  xuān tǒng ruò

  chuán jiǔ dì

  mǎn qīng mò


  gé mìng xīng

  fèi dì zhì

  lì xiàn fǎ

  jiàn mín guó


  gǔ jīn shǐ

  quán zài zī

  zǎi zhì luàn

  zhī xīng shuāi


  shǐ suī fán

  dú yǒu cì

  shǐ jì yī

  hàn shū èr


  hòu hàn sān

  guó zhì sì

  jiān zhèng jīng

  cān tōng jiàn


  dú shǐ zhě

  kǎo shí lù

  tōng gǔn

  ruò qīn mù


  kǒu ér sòng

  xīn ér wéi

  zhāo yú sī

  xī yú sī


  xī zhòng ní

  shī xiàng tuó

  gǔ shèng xián

  shàng qín xué


  zhào zhōng lìng

  dú lǔn

  bǐ jì shì

  xué qiě qín


  pī pú biān

  xuē zhú jiǎn

  bǐ wú shū

  qiě zhī miǎn


  tóu xuán liáng

  zhuī cì gǔ

  bǐ bù jiào

  zì qín kǔ


  rú náng yíng

  rú yìng xuě

  jiā suī pín

  xué bù chuò


  rú fù xīn

  rú guà jiǎo

  shēn suī láo

  yóu kǔ zhuó


  sū lǎo quán

  èr shí qī

  shǐ fā fèn

  dú shū jí


  bǐ jì lǎo

  yóu huǐ chí

  ěr xiǎo shēng

  yí zǎo sī


  ruò liáng hào

  bā shí èr

  duì dà tíng

  kuí duō shì


  bǐ jì chéng

  zhòng chēng yì

  ěr xiǎo shēng

  yí lì zhì


  yíng bā suì

  néng yǒng shī

  mì qī suì

  néng fù qí


  bǐ yǐng wù

  rén chēng qí

  ěr yòu xué

  dāng xiào zhī


  cài wén jī

  néng biàn qín

  xiè dào yùn

  néng yǒng yín


  bǐ nǚ zǐ

  qiě cōng mǐn

  ěr nán zǐ

  dāng zì jǐng


  táng liú yàn

  fāng qī suì

  jǔ shén tóng

  zuò zhèng zì


  bǐ suī yòu

  shēn yǐ shì

  yǒu wéi zhě

  yì ruò shì


  quǎn shǒu yè

  jī sī chén

  gǒu bù xué

  hé wéi rén


  cán tǔ sī

  fēng niàng mì

  rén bù xué

  bù rú wù


  yòu xí yè

  zhuàng zhì shēn

  shàng kuāng guó

  xià lì mín


  yáng míng shēng

  xiǎn fù mǔ

  guāng yú qián

  yù yú hòu


  rén yí zǐ

  jīn mǎn yíng

  wǒ jiào zǐ

  wéi yī jīng


  qín yǒu gōng

  xì wú yì

  jiè zhī zāi

  yí miǎn lì

   


  本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream